menu

+48 89 672 61 00

krozmet@krozmet.pl

Projekty Unijne

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekty współfinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur
Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP
Tytuł projektu: Zwiększenie udziału TIK w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w firmie KROZMET
Cel główny projektu: wdrożenie w firmie Krozmet s.c. kompletnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Graffiti.ERP wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego i oprogramowania
Wartość projektu: 904 890,09 zł
Dofinansowanie: 476 472,16 zł


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Adaptacja budynku biurowo-socjalnego”
mająca na celu Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez adaptację budynku w firmie Krozmet s.c.
na cele biurowo-socjalne, co przyczyni się do zwiększenia dochodu firmy oraz zwiększenia zatrudnienia o 3,5 etatu.

współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD Południowa Warmia.